Αξιότιμε κ. Αλεξανδρόπουλε,


μετά από συναντήσεις και συζητήσεις των μελών της Διοικούσας Επιτροπής. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας τόσο με κτηνιάτρους - μέλη του Επιμελητηρίου, όσο και με κτηνοτρόφους της περιοχής μας κρίνουμε απαραίτητο να αποσαφηνιστούν το συντομότερο δυνατό κάποια σημεία σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα τους ενδιαφερόμενους.


Συγκεκριμένα:


1) Με βάση το ΦΕΚ 3385/2014, Άρθρο 13, παρ.2β, 2γ:
«Η αμοιβή του «κτηνιάτρου εκτροφής» καθορίζεται στην ετήσια κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου».
«Το συνολικό ποσό, οι όροι και ο χρόνος αμοιβής του «κτηνιάτρου εκτροφής», ο ακριβής αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα εφαρμόσει το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του περιγράφονται λεπτομερώς στη σύμβαση έργου που αναφέρεται στην παράγραφο 1του άρθρου 6»
Η ετήσια ΚΥΑ που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, για το 2015 δεν έχει εκδοθεί ακόμη, παρόλα αυτά καλούνται οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν κτηνίατρο συνεργασίας και στο έγγραφο 349/44407/22-04-2015 του υπουργείου αναφέρεται ότι :
« Διευκρινίζεται ότι, η εφαρμογή του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής έχει ξεκινήσει από 27/3/2015 με την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΥΠΑΠΕΝ του μητρώου Κτηνιάτρων Εκτροφής και όχι από την 1/8/2015.»
Από την ανάγνωση των ανωτέρω καταλαβαίνουμε ότι χωρίς την έκδοση της ΚΥΑ δεν μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση έργου της παρ.1 του άρθρου 6 (υπόδειγμα 3 του παραρτήματος 1), του ΦΕΚ 3385/2014.
Το ερώτημα είναι με ποιό τρόπο θα ξεκινήσει η συνεργασία του ιδιώτη με το δημόσιο και η άμεση εφαρμογή του θεσμού αφού δεν μπορεί να υπογραφεί η σχετική σύμβαση έργου.

2) Στο άρθρο 3, παρ.2 του ΦΕΚ 3385/2014 αναφέρεται:
Ο «κτηνίατρος εκτροφής» της παραγράφου 1α) συνδράμει τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1β) του άρθρου 10.
Επίσης και στο άρθρο 7 του ίδιου ΦΕΚ αναφέρεται:
Παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ο «κτηνίατρος εκτροφής» συνδράμει τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1β) του άρθρου 10. Στην περίπτωση αυτή, υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κατόχου και του «κτηνιάτρου εκτροφής», στο οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δύο μερών καθώς και η αμοιβή του «κτηνιάτρου εκτροφής».
Το ερώτημα είναι αν είναι υποχρεωτική η συνδρομή αυτή ή είναι απόφαση του κτηνοτρόφου αν θα συνάψει ή όχι τέτοιου είδους συνεργασία με τον κτηνίατρο εκτροφής.

3) Στο άρθρο 8, παρ.10 του ΦΕΚ 3385/2014 αναφέρεται ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προς ένταξη στο μητρώο κτηνίατροι είναι και μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις όμορες περιφερειακές ενότητες στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής.
Το ερώτημα είναι αν μπορεί ένας κτηνοτρόφος της ΠΕ Κοζάνης να επιλέξει κτηνίατρο όμορου νομού (εφόσον ο κτηνίατρος έχει δηλώσει ως επιλογή την ΠΕ Κοζάνης) ή αν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την επιλογή αυτή και αν ναι ποιοι είναι αυτοί.

4) Με βάση το Άρθρο 10 , παρ. 1, αα) του ΦΕΚ 3385/2014 :
Υποχρεώσεις του «κτηνιάτρου εκτροφής» κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. 1) Ο «κτηνίατρος εκτροφής», υποχρεούται: α) στην περίπτωση που έχει επισυνάψει σύμβαση έργου της παρ. 1) του άρθρου 6: αα) Να εφαρμόζει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο πρόγραμμα του ανατεθεί και να χορηγεί προς τούτο σχετική βεβαίωση υλοποίησης αυτού.
Στην περιοχή μας έχουμε κτηνοτροφικές μονάδες βοοειδών που είναι σε πρόγραμμα για βρουκέλλωση και ενζωοτική λεύκωση . Σε κάθε επίσκεψη επίσημου κτηνιάτρου στις μονάδες αυτές διενεργείται αιμοληψία για ορολογικό έλεγχο για τα ανωτέρω νοσήματα και φυματινισμός των βοοειδών σύμφωνα με το πρόγραμμα εκρίζωσης φυματίωσης του ΥΠΑΠΕΝ.
Το ερώτημα είναι αν ο κτηνίατρος εκτροφής θα υποχρεούται να εφαρμόσει και τα προγράμματα της ενζωοτικής λεύκωσης και φυματίωσης των βοοειδών ή αν θα εφαρμόσει μόνο αυτό της βρουκέλλωσης και θα πρέπει να επισκεφθεί τη μονάδα και ο επίσημος κτηνίατρος για τα άλλα δύο προγράμματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί του θέματος και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

 

Για τη Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας