Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής

 

 

 

 


ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών συγκρότησης

2. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής παραλαβών και προμηθειών

3. Έγκριση οικονομικών δαπανών

4. Ενημέρωση για παρεμβάσεις - δράσεις Παραρτήματος (Εισηγητής: ΣιόγκαςΘεόδωρος)

5. Προκαταρτικές ενέργειες διοργάνωσης εκδηλώσεων Παραρτήματος(Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος)

6. Ορισμός εκπροσώπων Παραρτήματος σε Φορείς - Επιτροπές (Εισηγητής:Σιόγκας Θεόδωρος)

i. Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Α.Π.

ii. Επιτροπή Ελέγχου Έργων του Ε.Α.Π.

iii. Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση του Εκθεσιακού ΚέντρουΚοίλων

iv. Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίαςv. Επιτροπής Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - ΔυτικήςΜακεδονίας

vi. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

vii. Επιτροπές διαβούλευσης Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

7. Συζήτηση επί του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτικήπερίοδο (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος)

8. Λειτουργική οργάνωση χώρων γραφείων Παραρτήματος (Εισηγητής:Σιόγκας Θεόδωρος)

9. Ιστοσελίδα Παραρτήματος (Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος)

10. Διάφορα