To Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Επιμελητήριο:

 

- Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο (Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128/Α/1984), για όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους της χώρας.

 

- Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος γεωτεχνικού της αντίστοιχης ειδικότητας, η οποία χορηγείται και ανανεώνεται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/2000), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Στο ίδιο Π.Δ. προβλέπεται και η χορήγηση στους γεωτεχνικούς Δελτίου Ταυτότητας, με το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτών ως γεωτεχνικών, η ειδικότητά τους (κατά τους κλάδους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) καθώς και η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

- Για την εγγραφή νέου μέλους και την έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού απαιτούνται:

   

1. Αίτηση Εγγραφής και Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (pdf 310 KB) και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού.

   

2. Αντίγραφο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται και η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του από την αρμόδια αρχή.

     

α. Οι γεωλόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών της χώρας, με έτος εγγραφής πριν από το 1969, εφόσον εργάζονται σε φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε με το Ν. 1256/1982 θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι κατέχουν θέση γεωλόγου, εφόσον όμως ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα του γεωλόγου αποδεικτικό εφορίας για την άσκηση του επαγγέλματος.

     

β. Οι ιχθυολόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Βιολογίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των ελληνικών ή ισότιμων ξένων Πανεπιστημίων, εφόσον υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ., θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν με την ειδικότητα του ιχθυολόγου, ενώ οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, εφόσον ασκούν, μετά από σχετική ειδίκευση, το επάγγελμα του ιχθυολόγου, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτή σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   

3. Δήλωση Στοιχείων Απασχόλησης ( Έντυπο 1 (pdf 254 KB) Έντυπο 2 (pdf 329 KB) ).

   

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   

5. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (για το Δελτίο Ταυτότητας Γεωτεχνικού).

   

6. Διπλότυπο κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. συνολικού ποσού 55,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (10 € δικαίωμα εγγραφής, 15 € ετήσια συνδρομή και 30 € τέλος χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος). Ο αριθμός λογαριασμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Α.Τ.Ε. είναι: 215 - 030 - 021 - 08 - 08.

   

7. Υπεύθυνη δήλωση (pdf 108 KB) στην οποία να αναγράφεται η φράση: «έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 1474/84» (η διάταξη επεξηγείται στη σημείωση που υπάρχει στο τέλος της σελίδας).
•  Οι συνταξιούχοι γεωτεχνικοί πέραν της παραπάνω φράσης, αναγράφουν και την εξής: «δεν έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από τριάντα (30) έτη συνολικής πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας».

 

- Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή.

Σημείωση:

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1474/84 αναφέρει ότι για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει:

   

α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

   

β) μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του,

   

γ)να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 2. του Ν. 1811/51 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2683/1999 «Υπαλληλικός Κώδικας» (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμός, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση) και να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.