Για την άσκηση του επαγγέλματος γεωτεχνικού καθεμίας των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, απαιτείται Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α'/2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος χορηγείται και ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. 
Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού έχει χρονική ισχύ 3 ετών και ανανεώνεται κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης από το Μέλος.

Για την έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού απαιτούνται:

 
 
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 
 
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (για το Δελτίο Ταυτότητας Γεωτεχνικού).
 
  • Διπλότυπο κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. συνολικού ποσού 55,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
 
  • Υπεύθυνη δήλωση (pdf 108 KB) στην οποία να αναγράφεται η φράση: «έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 1474/84».
 
  • Οι συνταξιούχοι γεωτεχνικοί πέραν της παραπάνω φράσης, αναγράφουν και την εξής: «δεν έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από τριάντα (30) έτη συνολικής πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας».
 
  • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή.

Για την ανανέωση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος τα μέλη πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού (doc 28 KB) μαζί με την επισυναπτόμενη Δήλωση Στοιχείων Απασχόλησης ( Έντυπο 1 (pdf 254 KB) και Έντυπο 2 (pdf 329 KB) ) και, προκειμένου για τα τακτικά μέλη με ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα αναγράφεται η φράση:
«δεν έπαυσα να ασκώ το επάγγελμα του γεωτεχνικού ούτε έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Απασχόλησης, καθόσον τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται στο Μητρώο Απασχόλησης των γεωτεχνικών που τηρεί το Επιμελητήριο.
Την παραπάνω Αίτηση μπορούν να την αποστείλουν είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Βενιζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ είτε στο fax: 2310236308.
Με την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών το Επιμελητήριο θα προχωρήσει στην ανανέωση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του μέλους, και θα την αποστείλει ταχυδρομικά στη διεύθυνση αλληλογραφίας που αυτό έχει επιλέξει. Η ανανεωμένη Άδεια θα ισχύει για άλλα τρία (3) χρόνια.

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310278817, 278818 (Αρχείο Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εσωτ.1, κα Καρακασίδου Σοφία και κα Ασπασία Πρίτσα).